Regulamin Targów 2017

Miejsce Targów 

Bydgoskie Centrum Targowo-Wystawiennicze 
ul. Gdańska 187, 85-674 Bydgoszcz (dalej także: „tereny wystawiennicze”, „tereny targowe”) 
 
Organizator Targów 
 
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, 
ul. J. Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz 
 
Termin i godziny trwania Targów 
 
16-17 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 17.00 
18 maja 2017 r. w godz. 10.00 – 15.00 
 
Termin i godziny pracy Biura Targowego 
 
W dniu 15 maja2017r. w godz. 8.00 – 20.00 
W czasie trwania Targów w godz. 10.00 – 17.00 
 
1. Postanowienia ogólne 
 
1.1. Przepisy niniejszego Regulaminu obowiązują wszystkich uczestników i XXV 
Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN 
2017 (dalej: „Targi”) organizowanych przez Izbę Gospodarczą „Wodociągi Polskie” z 
siedzibą w Bydgoszczy (dalej: „Organizator”). Przez Uczestników rozumie się wszystkie 
osoby przebywające na terenach targowych w trakcie organizacji Targów. 
 
1.2. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część umowy uczestnictwa w 
Targach. 
 
1.3. Regulamin jest dostępny w Biurze Organizatora oraz na stronie Organizatora 
 
1.4. Wstęp na miejsce wydarzenia w trakcie organizacji Targów i innych wydarzeń oznacza 
akceptację niniejszego Regulaminu przez Uczestników, a także zobowiązanie do 
przestrzegania jego postanowień. 
 
2. Zasady uczestnictwa w Targach 
 
2.1. Warunkiem uczestnictwa w Targach jest przesłanie do siedziby Organizatora w terminie 
do dnia 28.02.2017 r. formularza Zgłoszenia uczestnictwa w Targach, składającego się z 
formularzy oznaczonych literami „A - G” (dalej także: „Zgłoszenie”), czytelnie 
wypełnionego i podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu 
dokonującego zgłoszenia wraz z dowodem uiszczenia na rachunek bankowy Organizatora 
przedpłaty w wysokości 40% całkowitych kosztów udziału w Targach, wynikających ze 
Zgłoszenia. 
 
2.2. Zgłoszenie uczestnictwa w Targach przesłane do Organizatora po upływie wyznaczonego 
w pkt 2.1. terminu będzie rozpatrywane jedynie w sytuacji istnienia po stronie 
Organizatora możliwości techniczno-organizacyjnych, takich jak np. dostępność 
powierzchni wystawienniczej (dalej: „możliwości techniczno-organizacyjne”). 
 
2.3. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia uczestnictwa po dniu 28.02.2017r. jeżeli istnieją 
możliwości techniczno-organizacyjne, jest przesłanie wypełnionego i podpisanego w 
sposób określony w pkt 2.1. formularza Zgłoszenia uczestnictwa wraz z potwierdzeniem 
uiszczenia przedpłaty w wysokości 80% całkowitych kosztów udziału wynikających ze 
Zgłoszenia. 
 
2.4. Warunkiem przyjęcia Zgłoszenia uczestnictwa po dniu 14.04.2017 r., jeśli istnieją 
możliwości techniczno-organizacyjne, jest przesłanie wypełnionego i podpisanego w 
sposób określony w pkt 2.1. Zgłoszenia wraz z potwierdzeniem wpłaty 100% całkowitych 
kosztów udziału wynikających ze Zgłoszenia. 
 
2.5. Przesłanie wypełnionego i podpisanego Zgłoszenia uczestnictwa jest równoznaczne ze 
złożeniem oferty uczestnictwa w Targach. 
 
2.6. W przypadku niewłaściwego wypełnienia formularza Zgłoszenia uczestnictwa, Organizator 
ma prawo żądać ponownego wypełnienia formularza. Wszelkie skutki niewłaściwego 
wypełnienia Zgłoszenia uczestnictwa ponosi zgłaszający. 
 
2.7. Zgłoszenie jest rozpatrywane przez Organizatora zgodnie z terminem wpływu. Lokalizacja 
stoiska jest uzależniona od kolejności wpływu Zgłoszenia z dołączonym potwierdzeniem 
wpłaty zaliczki oraz warunków techniczno-organizacyjnych. 
 
2.8. Organizator informuje o przyjęciu oferty uczestnictwa w Targach i zawarciu umowy 
uczestnictwa w Tragach, przesyłając w formie elektronicznej potwierdzenie przyjęcia 
Zgłoszenia uczestnictwa. 
 
2.9. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oferty uczestnictwa w Targach, także 
w sytuacji gdy Zgłoszenie uczestnictwa (wraz z potwierdzeniem wpłaty) zostanie przesłane 
w terminie, lecz przyjęcie oferty nie będzie możliwe z powodu niezgodności oferty w 
zakresem tematycznym Tragów bądź braku możliwości techniczno-organizacyjnych. W 
takim przypadku zgłaszającemu przysługuje zwrot wpłaconej na poczet Targów kwoty, 
jednak nie przysługują mu jakiekolwiek inne roszczenia z tytułu odmowy przyjęcia 
Zgłoszenia uczestnictwa. 
 
2.10. W Targach mogą uczestniczyć podmioty prezentujące ofertę zgodną z zakresem 
tematycznym Targów z wyłączeniem usług gastronomicznych. Zakres ekspozycji na 
poszczególnych stoiskach określają sami Wystawcy, jednak niedozwolone jest 
eksponowanie towarów niezgodnych z tematyką Targów. 
 
2.11. W przypadku, gdy Wystawca dzieli stoisko z inną firmą, jest on zobowiązany do 
przekazania Organizatorowi informacji o Współwystawcy na formularzu zgłoszeniowym 
oraz uiszczenia stosownych opłat za Współwystawcę wynikających z formularza 
zgłoszeniowego tj. opłaty za Współwystawcę oraz opłaty za obowiązkowy wpis do katalogu 
targowego. 
W przypadku niezgłoszenia Współwystawcy, zgodnie z powyższym pkt. Wystawca zostanie 
obciążony karą pieniężną w wysokości 1000 PLN + 23% VAT za każdego niezgłoszonego 
Współwystawcę. 
 
2.12. Niedozwolone jest umieszczanie cen na eksponatach, a podczas trwania Targów 
obowiązuje całkowity zakaz wywożenia (nawet sprzedanych) eksponatów z terenów 
wystawienniczych. 
 
2.13. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany pierwotnej 
lokalizacji poszczególnych stoisk. Zmiany te mogą nastąpić z powodu zaistnienia przeszkód 
w zakresie warunków i/lub możliwości techniczno-organizacyjnych. W takim przypadku 
uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania ze strony Organizatora. 
 
3. Zasady i terminy płatności za uczestnictwo w Targach 
 
3.1. Wraz z przesłaniem wypełnionego Zgłoszenia uczestnictwa należy przesłać dowód wpłaty 
kwoty stanowiącej 40% całkowitych kosztów udziału w Targach wynikających ze 
Zgłoszenia, z zastrzeżeniem o którym mowa w ust 2 pkt 2.3 i 2.4. 
 
3.2. Wpłata pozostałej kwoty winna nastąpić w terminie wynikającym z faktury VAT 
wystawionej przez Organizatora. 
 
3.3. Organizator wystawia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) z tytułu usług 
targowych, zamawiającym te usługi Wystawcom mającym siedzibę lub stałe miejsce 
prowadzenia działalności gospodarczej w państwie Unii Europejskiej (UE), albo w państwie 
poza terenem UE pod warunkiem, że odbiorcą usługi nie jest Wystawca/Współwystawca 
mający siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. 
 
3.4. Warunkiem wystawienia faktury bez podatku od towarów i usług (VAT) kontrahentom 
zagranicznym z siedzibą lub stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej w 
państwie UE jest podania EU VAT ID w formularzu zgłoszeniowym. 
 
3.5. Należności za usługi zamawiane podczas trwania Targów i bezpośrednio przed ich 
rozpoczęciem, nie ujęte w Zgłoszeniu, zostaną rozliczone po zakończeniu Targów. 
Organizator gwarantuje realizację tychże usług w sytuacji istnienia warunków i/lub 
możliwości techniczno-organizacyjnych. 
 
3.6. Przekazanie stoiska oraz powierzchni wystawienniczej nastąpi pod warunkiem 
uregulowania wymagalnej kwoty wynikającej z zawartej umowy uczestnictwa w Targach. 
W przypadku nieuregulowania kwoty stanowiącej całość kosztów udziału w Targach przed 
ich rozpoczęciem, Organizator zastrzega sobie prawo do nieudostępnienia stoiska wraz z 
powierzchnią wystawienniczą, tudzież do powstrzymania się z przekazaniem materiałów 
targowych do czasu zapłaty. W takim przypadku Wystawcy nie przysługuje jakiekolwiek 
roszczenie wobec Organizatora z tego tytułu 
 
3.7. Wpłat należy dokonywać na rachunek bankowy Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”: 
 
Bank Zachodni WBK S.A. 
 
04 1500 1780 1217 8005 5405 0000 
 
3.8. Wszelkie kwoty związane z udziałem w Targach winny być uiszczane w PLN, niezależnie od 
tego czy siedziba Wystawcy/Zgłaszającego mieści się na terenie Polski czy poza nim. 
 
3.9. Wystawca/Zgłaszający ponosi wszelkie koszty związane z prowizjami i opłatami 
bankowymi. 
 
4. Rezygnacja z uczestnictwa 
 
4.1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Targach po dniu 28.02.2017 r., wpłacona 
przedpłata nie podlega zwrotowi. 
 
4.2. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa po dniu 14.04.2017 r., Wystawca/Zgłaszający 
zobowiązany jest do uiszczenia całości kosztów udziału w Targach, wynikających ze 
Zgłoszenia. 
 
4.3. Odwołanie uczestnictwa w Targach może nastąpić jedynie w formie pisemnej. Odwołanie 
należy przesłać do Organizatora listem poleconym. Za datę odwołania uczestnictwa 
przyjmuje się datę wpływu pisma do siedziby Organizatora. 
 
4.4. Zmiana rodzaju zabudowy stoiska po dniu 21.04.2017 r. spowoduje obciążenie 
Wystawcy/Zgłaszającego pełnymi kosztami wynikającymi z procesu przygotowania 
zabudowy. Rezygnacja z zabudowy wykonywanej przez Organizatora w terminie 
wcześniejszym niż dzień 21.04.2017 r. odbywa się na podstawie pisemnego oświadczenia i 
nie pociąga za sobą konsekwencji finansowych. 
 
4.5. Wystawca, który nie dotrzyma warunków Zgłoszenia poprzez nieuczestniczenie w Targach 
lub uczestniczenie w niepełnym wymiarze, zobowiązany jest do uiszczenia wszystkich 
kosztów i opłat wskazanych w Zgłoszeniu, a także z nim związanych, oraz innych kosztów 
poniesionych przez Organizatora z tego tytułu. 
 
5. Organizacja ekspozycji, rozładunek i załadunek eksponatów 
 
5.1. Organizator zapewnia wykonanie zabudowy stoiska w wersji podstawowej zgodnie z 
zamówieniem Wystawcy, jednocześnie zobowiązuje się do zapewnienia wyposażenia 
dodatkowego zgodnego z zamówionym w formularzu Zgłoszenia.
 
5.2. W przypadku, gdy projekt stoiska lub zamówienie wyposażenia dodatkowego odbiega od 
standardowego, wymaga dodatkowych uzgodnień i akceptacji ze strony Organizatora. 
 
5.3. Zamówienie wyposażenia dodatkowego po dniu 21.04.2017 r. będzie realizowane w miarę 
możliwości oraz dostępności zamówionego wyposażenia. Koszt tego wyposażenia może 
być wyższy od podanego w formularzu Zgłoszenia. 
 
5.4. Zamówienie dodatkowych elementów wyposażenia stoisk lub usług w przeddzień Targów 
tj. 15.05.2017 r. skutkuje zwiększeniem kosztów o 50% w stosunku do ceny wyjściowej. 
 
5.5. Zamówienie dodatkowych elementów wyposażenia dla stoisk z zabudową własną wiąże 
się ze zwiększeniem cen zawartych w formularzach o 50%. 
 
5.6. Instalacja elektryczna na poszczególnych stoiskach musi być wyposażona w rozdzielnię 
oraz wyłącznik główny napięcia i winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa. Wszelkie prace elektryczne mogą wykonywać jedynie osoby 
posiadające stosowne uprawnienia wykorzystując tylko materiały atestowane. 
 
5.7. Przyłącza zasilania w energię elektryczną oraz podłączenia dopływu i odpływu wody i 
ścieków wykonywane są jedynie przez służby techniczne Organizatora. 
 
5.8. W przypadku zabudowy własnej, należy do dnia 11.04.2017 r. przesłać Organizatorowi 
projekt stoiska z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku „Regulamin 
techniczny i przepisy przeciwpożarowe”. Projekt musi także spełniać wymagania 
przepisów prawa budowlanego. 
 
5.9. Zabrania się Wystawcom oraz wykonawcom zabudowy: 
. Mocowania do jakichkolwiek elementów konstrukcyjnych hali wystawienniczej, w tym 
podłóg reklam, elementów zabudowy stoisk i innych przedmiotów, 
. Uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do tablic rozdzielczych, wyłączników energii 
elektrycznej i urządzeń systemu przeciwpożarowego, 
. Ustawiania tablic, reklam i innych konstrukcji poza obrębem wyznaczonego stoiska. 
. Uniemożliwiania lub ograniczenia dostępu do wejść i wyjść oraz dróg ewakuacyjnych. 
 
5.10. W okresie prac przygotowawczych, w dniach 11.05-15.05.2017 r. tereny targowe są 
udostępniane wykonawcom zabudowy w godzinach 8:00-21:00. 
 
5.11. Rozpoczęcie przez wykonawcę zabudowy prac montażowych jest dozwolone jedynie po 
przejęciu wyznaczonego pod zabudowę terenu. Prace montażowe powinny być 
zakończone najpóźniej 14.05.2017r. do godziny 21.00. W dniu 15.05.2017 r. możliwe są 
jedynie drobne prace wykończeniowe (z wyłączeniem malowania, szlifowania i wiercenia 
itp.). 
 
5.12. Aranżacja stoisk wystawienniczych musi umożliwiać dostęp do wszelkich urządzeń 
technicznych. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za wybudowanie stoiska 
niezgodnego z zaakceptowanym projektem, niespełniającego wymagań przepisów 
budowlanych, przeciwpożarowych i bhp. Organizator ma prawo do przeprowadzania 
kontroli sprawdzających realizację budowy stoisk, w tym dokumentacji projektowej, 
atestów użytych materiałów. Nieprzestrzeganie powyższych wymagań skutkuje 
wstrzymaniem prac montażowych, niedopuszczeniem Wystawcy do objęcia stoiska, a w 
przypadkach rażących zaniedbań – nakazaniem demontażu stoiska lub demontażem przez 
Organizatora na koszt Wystawcy. 
 
5.13. Wystawca ponosi pełną odpowiedzialność za uporządkowanie stoiska i przyległych do 
stoiska powierzchni każdorazowo po zakończeniu prac montażowych. 
 
5.14. W czasie przygotowywania zabudowy, tj. w dniach 11.05-15.05.2017 r. obowiązuje zakaz 
parkowania pojazdów przy halach oraz na wytyczonych stoiskach i w ciągach 
komunikacyjnych na terenie zewnętrznym. Po zakończeniu rozładunku wszystkie pojazdy 
należy niezwłocznie przestawić na miejsca parkingowe wskazane przez Organizatora. 
 
5.15. Stoiska, których zabudowę wykonuje Organizator są udostępniane Wystawcom do 
wyposażenia oraz przygotowania ekspozycji na 24 godziny przed otwarciem Targów. 
Możliwe jest przekazanie stoiska Wystawcy wcześniej, po uprzednim porozumieniu z 
Organizatorem. 
 
5.16. Eksponaty, materiały reklamowe, artykuły spożywcze oraz materiały przeznaczone do 
budowy i wyposażenia stoisk przywożone przez Wystawców zagranicznych podlegają 
polskim przepisom celnym. 
 
5.17. Za niezgłoszenie do odprawy celnej przywiezionych z zagranicy towarów lub błędnie 
wypełnioną dokumentację celną, Wystawca odpowiedzialny jest wobec Polskiego Urzędu 
Celnego. W przypadku odprawy towarów przeznaczonych do budowy i wyposażenia stoisk 
zaleca się stosowanie karnetów A.T.A. 
 
5.18. Rozładunek i załadunek eksponatów i innych towarów odbywa się przez Generalnego 
Spedytora Targów, zgodnie z zamówieniem usług w formularzu Zgłoszenia. 
 
5.19. Transport i spedycja eksponatów oraz innych materiałów odbywa się na koszt (zgodnie z 
taryfą spedycyjną) i ryzyko Wystawcy. 
 
5.20. Wystawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi stoiska do ustalonej przez 
Organizatora godziny zamknięcia Targów. Nie jest dopuszczalna wcześniejsza likwidacja 
stoiska. W przypadku wcześniejszej likwidacji stoiska lub niezapewnienia jego obsługi w 
godzinach otwarcia Targów Wystawca zostanie obciążony karą pieniężną w wysokości
5000 PLN + 23% VAT za każdą godzinę. 
 
5.21. Wystawca ponosi odpowiedzialność finansową za wyrządzone szkody w wyposażeniu 
stoiska. Dotyczy to także uszkodzeń spowodowanych przez elementy przekraczające 
zadeklarowany ciężar lub gabaryty. 
 
5.22. W przypadku, gdy stoisko jest wykorzystane przez dwie lub więcej firm, Wystawca 
zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora z jednoczesnym wskazaniem 
która z nich jest reprezentantem wobec Organizatora. 
 
5.23. Po demontażu stoiska Wystawca zobowiązany jest do uprzątnięcia zajmowanej 
powierzchni ekspozycyjnej i przekazania jej Organizatorowi. 
 
5.24. W przypadku nieuzgodnionego opóźnienia w demontażu eksponatów oraz elementów 
zabudowy stoiska, Organizator zastrzega sobie prawo do przemieszczania pozostawionych 
elementów na koszt i ryzyko Wystawcy. 
 
5.25. Po oficjalnym zakończeniu Targów Organizator nie gwarantuje dozoru eksponatów oraz 
wyposażenia pozostawionych na stoisku. Demontaż stoisk przewidziany jest w dniu 18 maja
w godzinach 16.00 – 21.00 oraz w dniu 19 maja w godzinach 8.00 – 21.00.
  

Ochrona mienia w tym czasie jest obowiązkiem Wystawcy, który 
powinien je zabezpieczyć we własnym zakresie. 
 
5.26. Po zakończeniu prac rozbiórkowych, Wystawca jest zobligowany do pozostawienia 
uprzątniętej powierzchni wystawienniczej (bez ścian, wykładzin, resztek taśm, farb, itp.) 
oraz przylegających do niej ciągów komunikacyjnych i sąsiednich stoisk. Nie usunięte 
podczas demontażu elementy zabudowy uważane są za mienie porzucone. Wszelkie prace 
porządkowe i utylizacyjne odbędą się na koszt Wystawcy. Ponadto Wystawca może zostać 
obciążony dodatkowymi kosztami związanymi z nieprzekazaniem w terminie terenów 
wystawienniczych podwykonawcom i administratorowi obiektu. 
 
6. Karty wstępu i zaproszenia 
 
6.1. Do przebywania na terenie terenów wystawienniczych w czasie organizacji, trwania oraz 
likwidacji Targów upoważniają uczestników i obsługę stoisk stosowne identyfikatory 
wydane przez Organizatora. Identyfikatory nie mogą być odstępowane osobom trzecim. 
 
6.2. Wystawcy, w ramach opłaty za udział w Targach otrzymują karty wstępu w ilości 
uzależnionej od wielkości stoiska: 
. Stoiska do 12 m/kw - 3 identyfikatory, 
. Stoiska od 13 do 20 m/kw – 4 identyfikatory, 
. Stoiska od 21 do 48 m/kw – 6 identyfikatorów, 
. Stoiska powyżej 48 m/kw - 8 identyfikatorów. 
 
6.3. Każdy z Wystawców otrzymuje od Organizatora pulę bezpłatnych zaproszeń papierowych: 
. Stoiska do 48 m/kw – 20 szt., 
. Stoiska powyżej 48 m/kw – 30 szt. 
 
W razie potrzeby dodatkowe zaproszenia można zamawiać u Organizatora do dnia 
24.03.2017 r. 
 
6.4. Karty parkingowe dla Wystawców przydzielane są w zależności od zamówionej 
powierzchni wystawienniczej, jednak ze względu na ograniczoną ilość miejsc, na jedno 
stoisko nie może przypadać więcej niż dwie karty parkingowe, upoważniająca do 
pozostawienia pojazdu w trakcie trwania imprezy oraz godzin, o których mowa w pkt. 8.8. 
 
7. Katalog, reklama, fotografowanie i filmowanie 
 
7.1. Każdy Wystawca i Współwystawca biorący udział w Targach zobowiązany jest do 
zamieszczenia w katalogu Wystawców płatnego wpisu zawierającego dane teleadresowe 
firmy oraz krótką informację na temat obszaru działalności zgodnie z formularzem 
zamieszczonym na stronie internetowej www.targi-wod-kan.pl 
 
Wpis powinien zostać umieszczony w stosownym formularzu w dniu przesłania zgłoszenia 
do Organizatora. 
 
7.2. Wystawca może zamówić dodatkowe wpisy do katalogu również firm reprezentowanych 
pod warunkiem wpisania tych podmiotów do formularza zgłoszeniowego. 
 
7.3. Każdy Wystawca może zamówić odpłatną reklamę w katalogu targowym zgodnie z 
cennikiem. Materiały do druku należy przekazać do Biura Organizatora najpóźniej do dnia 
24.03.2017 r. 
 
7.4. Organizator nie gwarantuje zrealizowania zamówienia w przypadku przekroczenia 
terminów przesyłania materiałów do katalogu oraz błędów wynikłych z nienależytego 
wypełnienia formularza Zgłoszenia. 
 
7.5. Wystawca ma prawo do reklamowania swojej oferty wyłącznie na stoisku. Prowadzenie 
promocji produktów, usług, w każdej postaci, poza własnym stoiskiem Wystawcy możliwa 
jest jedynie za zgodą Organizatora po zamówieniu odpowiednich form (reklama 
dźwiękowa, reklama w katalogu targowym, reklamy wielkoformatowe na ogrodzeniu, 
balony, potykacze, itp.). Brak zgody upoważnia Organizatora do usunięcia reklamy na koszt 
i ryzyko osoby/podmiotu reklamującego oraz obciążenia opłatą porządkową stanowiącą 
200% kwoty wynikającej z formularza zgłoszeniowego. 
 
7.6. Reklama dźwiękowa możliwa jest jedynie za pośrednictwem radiowęzła targowego po 
wypełnieniu odpowiedniego zamówienia dostępnego w Biurze Targowym i przekazaniu go 
Organizatorowi. 
 
7.7. Organizator zastrzega sobie prawo do filmowania i fotografowania stoisk oraz do 
wykorzystywania posiadanych materiałów do celów promocyjnych Targów bez 
zobowiązań wobec poszczególnych Wystawców oraz osób trzecich. 
 
7.8. Wystawca ma prawo do filmowania i fotografowania wyłącznie swojego stoiska pod 
warunkiem, że nie powoduje to zakłóceń w organizacji i przebiegu Targów. 
 
7.9. Fotografowanie i filmowanie terenów wystawienniczych przez osoby trzecie wymaga 
posiadania pozwolenia ze strony Organizatora. 
 
8. Przepisy porządkowe 
 
8.1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do ścisłego przestrzegana „Regulaminu technicznego i 
przepisów przeciwpożarowych”. 
 
8.2. Wystawcy oraz pracownicy firm wykonujących zabudowę zobowiązani są do zapoznania 
się z rozmieszczeniem podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz ze sposobem ich 
użycia w przypadku zaistnienia zagrożenia pożarowego. 
 
8.3. Wszyscy uczestnicy Targów zobowiązani są do natychmiastowego wykonywania 
doraźnych poleceń wydawanych przez służby ochrony przeciwpożarowej Organizatora, 
oraz służb ochrony obiektów dotyczących bezpieczeństwa. 
 
8.4. Wystawcy oraz firmy wykonujące zabudowę ponoszą całkowitą odpowiedzialność za 
szkody wynikłe z funkcjonowania urządzeń oraz osób je obsługujących w czasie 
przygotowania ekspozycji, jej trwania oraz demontażu stoisk. 
 
8.5. Organizator jest zobowiązany do wytyczenia miejsc składowania odpadów i śmieci oraz ich 
regularnego oczyszczania. 
 
8.6. Wystawca zobowiązany jest do usunięcia ze stoiska oraz ciągów komunikacyjnych 
sąsiadujących z nim opakowań eksponatów na bieżąco. Ostateczne usunięcie opakowań 
musi nastąpić w przeddzień otwarcia Targów tj. 15.05.2017 r. do godz. 16.00. 
 
8.7. Sprzątanie stoisk w okresie trwania Targów odbywa się każdego dnia począwszy od 
poniedziałku 15 maja 2017 r. w godzinach wieczornych i nocnych. Usługa jest realizowana na 
wszystkich stoiskach, z wyjątkiem pomieszczeń i domków na terenie zewnętrznym 
zamkniętych na klucz. 
 
8.8. Zaopatrzenie stoisk w materiały promocyjne i artykuły spożywcze, naprawa uszkodzeń 
oraz zmiany w wystroju stoisk mogą być dokonywane w godzinach, gdy tereny 
wystawiennicze są zamknięte dla zwiedzających. Wjazd na tereny targowe dla Wystawców 
oraz wymienione wyżej działania są możliwe w okresie trwania Targów w godzinach 8.00-
9.00 oraz 18.00-19.00. 
 
8.9. Pozostawienie pojazdu bez uprzedniej zgody organizatora na terenie targowym, a także 
poza godzinami trwania imprezy oraz godzin o których mowa w punkcie 8.8 – skutkować 
będzie opłatą porządkową w wysokości 200 PLN brutto za każdy pojazd za jeden dzień 
targowy dla pojazdów posiadających kartę parkingową, o której mowa w punkcie 6.5. W 
przypadku pozostałych pojazdów (bez karty parkingowej) opłata wynosić będzie 300 PLN. 
 
8.10. Wyznaczone ciągi komunikacyjne i drogi ewakuacyjne muszą być zawsze drożne. Zabrania 
się parkowania pojazdów oraz składowania eksponatów i opakowań w miejscach do tego 
nieprzeznaczonych. Pojazdy i materiały pozostawione w ciągach komunikacyjnych i 
miejscach do tego nieprzeznaczonych będą z nich usuwane na koszt i ryzyko Wystawcy lub 
wykonawcy zabudowy. 
 
8.11. Organizator ma prawo do ograniczenia ruchu kołowego pojazdów, w tym ciężarowych, w 
szczególności w dniach poprzedzających otwarcie Targów poprzez wprowadzenie 
kaucyjnych kart wjazdu. W przypadku przekroczenia deklarowanego czasu postoju, 
pobrana kaucja nie podlega zwrotowi. 
 
8.12. Organizator zastrzega sobie prawo do odmówienia montażu ekspozycji na stoisku w 
przypadku, gdy uzna to za niebezpieczne lub uciążliwe dla otoczenia. 
 
8.13. Organizator dopuszcza eksponowanie pojazdów mechanicznych oraz urządzeń z silnikami 
spalinowymi w hali wystawienniczej z tym zastrzeżeniem, że ich uruchamianie do celów 
demonstracyjnych dopuszczalne jest wyłącznie na terenie zewnętrznym, po uzyskaniu 
zgody Organizatora. 
 
8.14. Eksponowanie pojazdu mechanicznego lub urządzenia z silnikiem spalinowym w hali 
wystawienniczej, w tym terminu wstawienia i wywozu ekspozycji, musi zostać 
każdorazowo uzgodnione z Organizatorem z uwzględnieniem regulacji dotyczących 
zabudowy stoisk oraz przepisów przeciwpożarowych. W uzasadnionych przypadkach, 
szczególnie związanych z bezpieczeństwem imprezy i osób przebywających na obiekcie, 
Organizator zastrzega sobie prawo odmowy prezentacji eksponatu w hali wystawienniczej 
proponując alternatywne stoisko na terenie ekspozycji zewnętrznej. 
 
8.15. Na terenach wystawienniczych obowiązują zasady ruchu drogowego. Maksymalna 
prędkość pojazdów mechanicznych nie może przekraczać 20 km/h. 
 
8.16. Każdy Wystawca zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu oraz poleceń 
porządkowych Organizatora. Ciąży na nim odpowiedzialność za wszelkie uchybienia ze 
strony własnej, swoich pracowników, Współwystawców. 
 
8.17. W czasie przygotowania, trwania oraz demontażu Organizator posiada przywileje 
właściciela terenu, co upoważnia go do wydawania poleceń obowiązujących wszystkich 
Wystawców, zwiedzających oraz obsługę techniczną. 
 
8.18. W przypadku publicznego wykonywania lub odtwarzania utworów muzycznych Wystawca 
jest zobowiązany do uzyskania we własnym zakresie zgody organizacji powołanych do 
zarządzania prawami twórców oraz do zapłaty na ich rzecz stosownego wynagrodzenia. 
Obowiązkiem każdego uczestnika jest respektowanie obowiązujących przepisów z zakresu 
prawa autorskiego i praw pokrewnych. 
 
8.19. Zabrania się ekspozycji żywych zwierząt bez uprzedniej zgody Organizatora. 
 
8.20. Zabrania się wnoszenia na teren Targów broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz 
przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu osób, oraz innych przedmiotów lub substancji 
zabronionych obowiązującymi przepisami prawa. 
 
9. Ubezpieczenie, ochrona terenów wystawienniczych 
 
9.1. Tereny wystawiennicze są dozorowane przez służby ochrony Organizatora. 
 
9.2. Zaleca się wszystkim Uczestnikom indywidualne ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej wynikającej z uczestnictwa, bądź przebywania na obiektach targowych, a także 
ubezpieczenie mienia znajdującego się na terenach targowych (eksponaty, sprzęt i 
urządzenia na stoisku itp.). 
 
9.3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody i ubytki w mieniu uczestników Targów, 
spowodowane przez osoby trzecie albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub wskutek siły 
wyższej, a także niezależną od Organizatora przerwą w dostawie wody lub prądu tudzież 
innymi podobnymi przyczynami przed, w trakcie i po zakończeniu Targów. 
 
9.4. Na wyłączenie odpowiedzialności Organizatora z przyczyn, o których mowa w pkt 9.3. nie 
mają wpływu podejmowane przez Organizatora środki zabezpieczenia terenów 
wystawienniczych, o których mowa w pkt 9.1. 
 
9.5. Wystawca jest zobowiązany do obsługi swojego stoiska od momentu otwarcia hal 
wystawienniczych do chwili ich zamknięcia. 
 
9.6. Osoby będące w stanie wyraźnego upojenia alkoholowego, lub pod wpływem środków 
odurzających albo próbujące wnieść ww. środki lub inne niebezpieczne przedmioty, nie 
zostaną wpuszczone na teren Targów. 
 
9.7. W czasie trwania imprezy zabronione jest prowadzenie jakichkolwiek działań 
akwizycyjnych, reklamowych, promocyjnych, nie uzgodnionych z Organizatorem. 
 
9.8. W razie nieprzestrzegania niniejszego Regulaminu, Organizator zastrzega sobie prawo 
natychmiastowego wyproszenia naruszającego z terenu Targów i uniemożliwienia 
ponownego wejścia, oraz w uzasadnionych przypadkach wezwania Policji. 
 
10. Reklamacje i roszczenia 
 
10.1. Wszelkie reklamacje uczestników Targów wobec Organizatora powinny być zgłaszane w 
formie pisemnej pod rygorem nieważności. 
 
10.2. Reklamacje dotyczące przygotowania stoisk, w tym ich lokalizacji i rozmiarów, powierzchni 
wystawienniczej powinny być zgłaszane w Biurze Targowym w dniu poprzedzającym 
otwarcie Targów. Pozostałe reklamacje i roszczenia dotyczące uczestnictwa w Targach 
należy składać w dniach trwania Targów, a gdy nie było to możliwe z przyczyn niezależnych 
od Wystawcy w terminie 14 dni od dnia zakończenia Targów. Reklamacje i roszczenia 
zgłoszone w terminie późniejszym nie będą uwzględniane. 
 
10.3. Reklamacja powinna być zgłoszona w sposób umożliwiający jej weryfikację, tj. w sposób, 
który umożliwi przedstawicielom Organizatora zebranie odpowiedniego materiału 
dowodowego, np. dokumentacji fotograficznej, oświadczeń osób biorących udział w 
Targach itp. Jeśli zebranie materiału dowodowego nie jest możliwe z przyczyn dotyczących 
Wystawcy, Organizator rozpatruje reklamację dokonując oceny faktów podanych przez 
Wystawcę wg własnej oceny z uwzględnieniem zasad doświadczenia życiowego. 
 
10.4. Ustne porozumienia pomiędzy uczestnikami a Organizatorem oraz wszelkie decyzje i 
oświadczenia wymagają pod rygorem nieważności pisemnego potwierdzenia. 
 
10.5. Organizator przystąpi do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie po ich otrzymaniu. 
 
10.6. Komisarz Targów oraz upoważnione przez niego osoby są jedynymi uprawnionymi 
przedstawicielami Organizatora do podejmowania decyzji związanych z przygotowaniem 
oraz przebiegiem Targów. 
 
11. Postanowienia końcowe 
 
11.1. Wszystkich uczestników Targów obowiązują przepisy prawa wspólnotowego Unii 
Europejskiej oraz przepisy wewnętrznego prawa Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
11.2. Integralną częścią niniejszego Regulaminu uczestnictwa jest Regulamin techniczny i 
przepisy przeciwpożarowe. Obowiązują one wszystkich uczestników XXV 
Międzynarodowych Targów Maszyn i Urządzeń dla Wodociągów i Kanalizacji WOD-
KAN 2017. 
 
11.3. Wystawcy nie przestrzegający postanowień niniejszego Regulaminu i wydanych przez 
Organizatora Targów poleceń, ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wszystkie szkody i 
straty Organizatora Targów oraz osób trzecich. 
 
11.4. W przypadkach niezależnych od Organizatora, zastrzega on sobie prawo do odwołania, 
skrócenia, przesunięcia terminu, zmiany organizacji lub częściowego zamknięcia Targów. 
W takim przypadku uczestnikom nie przysługuje prawo do odszkodowania lub 
zmniejszenia opłat za uczestnictwo. 
 
11.5. Dane zawarte w Zgłoszeniu uczestnictwa będą wykorzystywane przez Izbę Gospodarczą 
„Wodociągi Polskie” wyłącznie dla celów marketingowych i statystycznych oraz przy 
organizacji kolejnej edycji Targów. 
 
11.6. Za naruszenie postanowień Regulaminu Organizator ma prawo obciążyć Wystawcę 
dodatkową opłatą porządkową w wysokości do 50% należnej opłaty za uczestnictwo w 
Targach. 
 
11.7. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu udziału w Targach oraz robót, dostaw i usług 
zleconych Organizatorowi przez Wystawców poddaje się orzecznictwu właściwych sądów 
powszechnych w Bydgoszczy. 
 
11.8. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2016 r. 
Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, 
ul. J. Kasprowicza 2, 85-073 Bydgoszcz 
6r. 
 
Załącznik: Regulamin do pobrania

Start Targów

Rozpoczęcie wystawy 16.05.2017 10:00

Organizator

Izba Godpodarcza
"Wodociągi Polskie"
ul. Jana Kasprowicza 2
85-073 Bydgoszcz

Nip: 554 03 12 444
Regon: 090581633
Krs: 0000006623